Conditii Intelligent Logistik

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

INTELLIGENT LOGISTIK S.R.L. oferă și prestează servicii poștale incluse în sfera serviciului universal și neincluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiții:

INTELLIGENT LOGISTIK acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii poștale, cu un înveliş exterior opac - care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, telefon) şi opțional ale expeditorului, mai puțin în cazul serviciului contra ramburs, în cazul căruia și datele expeditorului sunt obligatorii.

Prin predarea trimiterilor către agentul/personalul INTELLIGENT LOGISTIK, expeditorul este de acord cu termenii și condițiile INTELLIGENT LOGISTIK SRL, din cadrul ofertei comerciale a furnizorului, indiferent daca semnează sau nu documentul de transport (AWB). Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștală, cât și de ambalarea corespunzătoare și etichetarea acesteia.

Condiții de acceptare a trimiterilor poștale

Condiții de dimensiuni și greutate:

- Dimensiunile și greutățile maxime acceptate ale trimiterii poştale:

- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maxima 5 kg;

- 60 cm x 50 cm x 30 cm pentru colete, greutate maxima acceptata este de 30 kg.

Condiții de ambalare:

Pentru a fi acceptate în rețeaua poştală, trimiterile poștale trebuie să îndeplinească următoarele condiții de ambalare:

- Trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact și opac, care să nu permită vizualizarea conținutului, și care să corespunda greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului,

- Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări successive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia "Fragil". INTELLIGENT LOGISTIK SRL. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

INTELLIGENT LOGISTIK nu raspunde pentru eventualele pierderi totale sau parţiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor.

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

- bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

- ambalaje ce prezinta inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau în ambalaj transparent;

- bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;

- bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.

INTELLIGENT LOGISTIK refuză preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respecta condițiile de ambalare INTELLIGENT LOGISTIK SRL

INTELLIGENT LOGISTIK SRL furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale interne împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o suma care nu poate depăși valoarea declarata de către expeditor (în schimbul unui tarif suplimentar de 1% din valoarea declarată), şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fară a fi confirmata în scris de către acesta.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, INTELLIGENT LOGISTIK SRL având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate pentru trimiteri poștale interne este de 40.000 lei.

INTELLIGENT LOGISTIK. nu oferă și nu prestează servicii de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale internaționale.

INTELLIGENT LOGISTIK SRL. furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate interne și internaționale. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare.

Achitarea sumelor de bani către expeditor în cazul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri poştale interne se face atât în numerar, cât şi în Cont Colector (bancar).

Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale interne către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucrătoare de la livrare.

INTELLIGENT LOGISTIK SRL. furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar, în format fizic sau digital (pe email). Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale interne și internaționale, confirmată în scris de către destinatar, este de 2 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne şi Internaționale.

În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, INTELLIGENT LOGISTIK SRL. întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia (în format fizic sau prin email).

INTELLIGENT LOGISTIK SRL. furnizează serviciul Express, serviciu poştal care presupune în mod cumulativ:

- eliberarea de către INTELLIGENT LOGISTIK SRL. expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora și minutul depunerii, precum şi, de regula, plata tarifului;

- predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

- predarea rapidă a trimiterii poştale;

- răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenţi trimiterilor poştale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garantaţi pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciului Express sunt de:

-24 ore, serviciu disponibil doar pe raza municipiului București si Ilfov, pentru trimiterile poștale depuse/colectate de luni până vineri până la ora 18.00 si sambata pana la ora 14.00

În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, INTELLIGENT LOGISTIK S.R.L. răspunde faţă de utilizator prin restituirea a unui procent de 0,5% din tariful încasat pentru fiecare 12 ore de întârziere, însă despăgubirea nu poate depăși valoarea tarifului încasat.

Preluarea trimiterii poștale se realizează prin personalul angajat la punctele de acces deservite de personal ale INTELLIGENT LOGISTIK sau de la adresa indicata de expeditor, de către curier (personalul furnizorului) și prin sisteme automate de colectare (lokere).

Toate trimiterile poștale se depun sigilate.

Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicata de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizata să primească trimiterea poștală ori la punctul de contact deservit de personal, personal de către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale ori la un sistem automat de livrare.

Livrarea trimiterii poștale la adresa indicată de către expeditor ori la un punct de contact deservit de personal se poate efectua şi sâmbăta daca expeditorul a solicitat acest lucru, mențiune care va apărea specificata și pe documentul de transport (AWB) la rubrica observații "Livrare Sâmbăta".

În momentul preluării trimiterilor poştale, acestea se vor cântari, măsură și greutatea ce se va lua în calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica și cea volumetrica.

Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x lățime x înălțime/6000 cm.

În depozitul INTELLIGENT LOGISTIK vor fi sortate/cântărite de banda de cartare, însă numai pentru evidenţele proprii ale furnizorului.

Fiecare punct de acces și contact deservit de personal, precum și personalul furnizorului care colectează trimiteri poștale de la adresa expeditorului deține instrumente de măsură corespunzătoare (cantar omologat și certificat metrologic).

INTELLIGENT LOGISTIK nu va utiliza pe întreagă perioada în care se afla în detenția trimiterii poștale, metode de manipulare a trimiterilor poștale care, prin activitatea angajaților sai sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea poștală ori conținutul acesteia.

De asemenea INTELLIGENT LOGISTIK nu condiționează prestarea serviciilor poștale de deschiderea trimiterii poștale, nu va deschide trimiterea poștală depusă închisă și nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoștință de conținutul trimiterii poștale.

Trimiterea poștală poate fi deschisa de destinatar înainte de acceptare de către acesta în cazul în care expeditorul a optat pentru serviciul « Deschidere la livrare » și a achitat în avans contravaloarea serviciului.

INTELLIGENT LOGISTIK va returna trimiterea poștală la adresa clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel serviciului de tur, conform tarifelor indicate în oferta comercială, într-un termen care nu va depăși termenul de livrare al respectivei trimiteri poștale și care se calculează după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare, daca aceasta nu a putut fi predata destinatarului din următoarele motive:

 • adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio construcție unde trimiterea poștală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;
 • destinatarul/persoana autorizata să primească trimiterea poștală, nu a fost găsită la adresa indicata, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
 • destinatarul sau persoana autorizata să preia trimiterea poștală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poștale confirmarea, în scris, conform prevederilor legale a primirii trimiterii poștale, în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs.

Cu excepția trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor Express și Livrare specială, în cazul imposibilității de predare a trimiterilor poștale către destinatar (sau persoana autorizată), INTELLIGENT LOGISTIK SRL va înștiința destinatarul printr-un aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale și va pastra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poștală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioada de 5 zile calendaristice de la data avizării sau 7 zile calendaristice de la avizare în cazul livrării la anumite puncte de contact sau lockere, conform avizului primit de destinatar.

În situația în care expeditorul sau integratorul a solicitat, în scris, la momentul depunerii trimiterii poștale sau prin contract, returnarea cu celeritate a trimiterii poștale, fară avizarea destinatarului și, respectiv, fără păstrarea trimiterii poștale la dispoziția acestuia, INTELLIGENT LOGISTIK va returna cu celeritate trimiterea poștală expeditorului.

Trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate expeditorului vor fi păstrate timp de 9 luni de la data depunerii trimiterii poştale, în depozitul INTELLIGENT LOGISTIK din București. Daca în acest timp expeditorul sau destinatarul nu a revendicat trimiterea poștală, aceasta va trece fară vreo nicio notificare sau formalitate prealabila în proprietatea INTELLIGENT LOGISTIK SRL.

Pentru orice păstrare a trimiterii poștale la dispoziția expeditorului sau destinatarului INTELLIGENT LOGISTIK SRL va percepe un tarif de 3 leI/zi, după expirarea termenului de avizare.

INTELLIGENT LOGISTIK garantează livrarea oricărei trimiteri poștale interne în bune condiții și în deplină confidențialitate, pe teritoriul Bucuresti si Ilfov în termen mediu de 24 ore, excepție făcând situația în care s-a solicitat livrarea in mod diferit.

În cazul depăşirii acestor timpi de livrare a trimiterilor poștale interne (excepție făcând serviciul Express), precum și în cazul depășirii tuturor termenelor de returnare aferente acestora, INTELLIGENT LOGISTIK răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful încasat pentru furnizarea serviciului respectiv.

Pentru trimiteri poștale de peste 3 m lungime livrarea se va executa exclusiv prin intermediul punctelor de contact deservite de personal ale INTELLIGENT LOGISTIK., după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale.

Termenii de livrare nu includ sărbătorile legale , cazul de forță majora și cazul fortuit.

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori

INTELLIGENT LOGISTIK a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește furtul, pierderea, distrugerea parțială, totala sau deteriorarea trimiterilor poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare, de returnare etc,). Procedurile permit soluționarea echitabilă și prompta a reclamațiilor precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.

Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționă reclamația prealabila în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Expeditorul sau destinatarul nemulțumit de serviciile oferite (neprestarea serviciului ori prestarea necorespunzătoare a serviciului poștal) poate formula o reclamație scrisa prin e-mail pe adresa office@intelligentlogistiksrl.ro, în atenția departamentului Relații cu Clienții.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată să poată fi contactat reclamantul), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie AWB, a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte date și informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reclamația se analizează și se soluționează individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte.

Departamentul Relații cu Clienții înregistrează fiecare reclamație și confirma reclamantului primirea acesteia în funcție de modul cum a fost primita, astfel: prin eliberarea/înmânarea unui număr de înregistrare în cazul reclamaţiilor depuse personal, telefonic (SMS), prin e-mail, daca reclamantul face publica adresa sa de e-mail sau solicită acest lucru, prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire în cazul reclamației scrise și expediată în plic prin intermediul serviciului confirmare de primire, respectiv prin adresa de răspuns în cazul reclamației primite prin intermediul oricărui serviciu postal distinct de serviciul Confirmare de primire; atunci când exista o solicitare expresă în acest sens din partea reclamantului cu privire la modalitatea de confirmare a reclamației, se va ține seama de solicitarea acestuia.

Orice reclamație se va înregistra în "Registrul Electronic de Reclamații" iar expeditorul va fi despăgubit în funcție de tipul serviciului ales, cu valoare declarată sau nedeclarată, în termen de maxim 30 de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamației, fără a se depăși termenul de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Dacă reclamația este întemeiată, despăgubirea se acordă prin virament bancar, dacă expeditorul este persoana fizică, iar dacă expeditorul este persoană juridica, despăgubirea se va acorda prin ordin de plată sau prin compensare. Reclamația se va considera întemeiată daca potrivit dispozițiilor legale și prevederilor acestui document, INTELLIGENT LOGISTIK este obligat să acorde despăgubiri.

În cazul unui serviciu poștal prestat de mai mulți furnizori, furnizorul care a predat trimiterea poștală este obligat să transmită reclamațiile primite, spre soluționare, furnizorului care a preluat trimiterea poștală respectivă.

INTELLIGENT LOGISTIK. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

- cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;

- cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;

- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

INTELLIGENT LOGISTIK răspunde pentru trimiterile poştale interne, în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, după cum urmează:

- cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, INTELLIGENT LOGISTIK. răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate. În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobândă legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completa a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale INTELLIGENT LOGISTIK nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

În următoarele cazuri INTELLIGENT LOGISTIK este exonerat de răspundere:

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

- utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale (de exemplu registratura)

- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC INTELLIGENT LOGISTIK SRL cunoaște importanța datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC INTELLIGENT LOGISTIK SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor SC INTELLIGENT LOGISTIK SRL .

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal

SC INTELLIGENT LOGISTIK SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.intelligentlogistiksrl.ro.
 • activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.intelligentlogistiksrl.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică.
 • reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC INTELLIGENT LOGISTIK SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
 • activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.intelligentlogistiksrl.ro), îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse.
 • in scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Conform Regulamentului orice persoana fizica poate exercita urmatoarele drepturi:

 • de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • de acces la datele cu caracter personal;
 • de rectificare a datelor cu caracter personal;
 • de ștergere ("dreptul de a fi uitat") a datelor personale;
 • de a obține restricționarea prelucrării;
 • la portabilitatea datelor;
 • de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Durata prelucrării datelor

Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC INTELLIGENT LOGISTIK SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a INTELLIGENT LOGISTIK S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi INTELLIGENT LOGISTIK S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

 INTELLIGENT LOGISTIK